Tidevandsrenden Skomagerrenden vest for Slagters Lo. Renden løber ud i Dybet ved Narhuk

2012: Kystdirektoratet har erklæret projektet for VVM pligtigt, hvilket betyder, at der skal udarbejdes en miljøredegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet - VVM).


Første skridt i VVM-processen er at lave en VVM screening til brug for myndighedernes vurdering af, hvad VVM undersøgelsen skal indeholde. Grontmij har udarbejdet en screening af de potentielle miljøspørgsmål. 


Resultatet var, at der er behov for at undersøge evt. forstyrrelse af naturtyper, fugle og havpattedyr hidrørende fra projektet.


Download VVM screening.