Sønderho Havn

- en naturhavn i Nationalpark Vadehavet

Spørgsmål og svar

1. Hvor lang, bred og dyb er renden? 
Svar: Renden er ca. 5 km lang. Bredden er 6-12 m. Dybden er 0,4 m ved middellavvande og 1,7 m ved middelhøjvande.

2. Hvornår kan man sejle i renden? 
Svar: Sejlads i renden sker på skippers ansvar, og det anbefales at sejle på stigende vand. Der kan normalt sejles med småbåde op til 2 timer før højvande.

3. Hvor stor er tidevandsforskellen ved Sønderho? 
Svar: Tidevandet varierer med vindretningen. Den gennemsnitlige forskel på høj- og lavvande er 1,3 m. Se tidevandstabel for Esbjerg Havn og Ribe Kammersluse.

4. Sander sejlrenden til igen?
Svar: Tidevandet er med til at holde renden ren. Herudover skal renden vedligeholdes igen i 2025.

5. Hvad skal der ske med det opgravede sand, der ligger ved siden af renden?
Svar: Fanø Kommune arbejder på at få lov til at bruge sandet til forstærkning af Sønderhodiget. 

6. Kan man slå et telt op ved havnen el-ler er der en shelterplads i nærheden? 
Svar: Der er to campingpladser ved Sønderho og en shelterplads ved Annesdalbjerg i Fanø Plantage.

7. Hvad koster det at bruge havnen?
Svar: Frivillige bidrag kan lægges i bøssen ved broen eller betales på MobilPay 175633. 

8. Er der en kontaktperson?
Svar: Sejlere er velkomne til at kontakte ”havnekaptajn” Christian Fischer, mobil 4045 0993 eller e-mail chrfischer@mail.dk.

Færdsel ved Sønderho Havn

Der er risiko for blød bund langs kanten af renden. Færdsel sker på eget ansvar. Børn bør være under opsyn af voksne.

Færdsel på vaderne er ikke tilladt.

Sønderho Havn Støtteforening, c/o Brian Schmidt Nielsen, Sønder Land 19, 6720 Fanø. Kontakt: info@sonderhohavn.dk 

CVR 31640768. Bank: Fanø Sparekasse, regnr 9684, kontonummer 0000151211. Mobilepay 175633.